BME szakvizsga
BME nyelvvizsga
Kréta Facebook Gmail
8900 Zalaegerszeg, Zárda utca 25.
Notre Dame Rend
Mindszenty Iskola
Mindszenty József Általános Iskola
Gimnázium és Kollégium
Zalaegerszeg
Beiskolázás Megosztás

Értelmet adok neked, és megtanítalak az útra, amelyen járnod kell. (Zsolt 32,8)

A 32. zsoltár fent idézett sora egy mondatban kifejezi iskolánk nevelési célját és küldetését. A zalaegerszegi Mindszenty József Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium katolikus szellemiségű oktatási intézmény, melynek alapítója és fenntartója a francia eredetű Notre Dame Női Kanonok- és Tanítórend.

Az 1948-ban államosított Notre Dame iskola épületében 1993-ban nyílt meg a Mindszenty József Általános Iskola, mely 1999-ben gimnáziummal, majd 2001-ben kollégiummal bővült. Az impozáns épületegyüttest gyönyörű park öleli körül, az itt található játszótér és a sportpályák sokféle lehetőséget kínálnak tanulóinknak.

   Nyelvi termek, kémia terem, természettudományi termek és fizikai előadó, informatikatermek, tornacsarnok, tornaterem, udvari sportpályák, tágas étterem és kollégium várja az ide érkező diákokat. A lelki élet központja az épületben található csodálatos kápolna.

ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS ÉS NEVELÉS

Általános iskolánk nem kínál emelt szintű oktatást egyetlen tantárgyból sem. Helyi tantervünk megalkotása során - a gyermekek életkori sajátosságait szem előtt tartva - a játékos gyermekkor megtartására és a fokozatosságra törekedtünk.

Az általános iskola első két évfolyama az alapozás éve. Legfontosabb cél az írás-, olvasás- és a számolási készség biztos elsajátíttatása. Hangoztató-elemző-összetevő módszerű, szótagoltató olvasástanítást alkalmazunk.Tantervünk alapján negyedik osztálytól heti kettő órában, ötödik osztálytól pedig már heti négy órában kerül sor az idegen nyelv oktatására.  Harmadik osztályban idegen nyelvi játékos napközis foglalkozáson valósul meg az idegen nyelv előkészítése.   A csoportbontásoknak köszönhetően angol vagy német nyelv választható, felső tagozatban pedig az évfolyamonkénti nívócsoportos bontás is megvalósul.

Harmadik osztálytól a digitális kultúra tantárgy keretében ismerkednek a diákok az informatika világával. Könyvtárunk olvasótermében a hét minden napján internetezésre is lehetőségük nyílik, kutatómunkát végezhetnek, projekteket készíthetnek. Intézményünk digitális táblákkal és wifi-hálózattal van felszerelve. A KRÉTA e-napló segítségével a szülők naprakészen tájékozódhatnak gyermekük iskolai teljesítményéről.

Az alsó tagozatban két tanító ún. guruló rendszerben foglalkozik a gyermekekkel, így a délutáni tehetséggondozó foglalkozások könnyebben megvalósíthatók. Igény szerint sokféle lehetőséget kínálunk a szabadidő hasznos eltöltésére: sakk, bélyeggyűjtő szakkör, ministránsfoglalkozás, néptánc, társastánc, valamint különböző sportfoglalkozások közül választhatnak a diákok. Iskolánk kórusai énekükkel színesítik az iskolai ünnepélyeinket és a szentmiséket. Az énekelni tudó és kedvelő kicsik a Kis Szent Teréz kórusban kamatoztathatják zenei tudásukat.

A tanulási nehézségekkel küzdő tanulók számára a felzárkóztató órákon kívül rendelkezésre áll gyógypedagógusunk, mellette több alsó tagozatos tanítónk rendelkezik fejlesztőpedagógus képesítéssel.

A felső tagozatban ugyancsak számos lehetőség adott a tehetséggondozásra.  Diákjaink különféle szakköröket választhatnak, mely általában az érdeklődő diákok létszámától függően indul. Iskolánk énekkara, a Notre Dame kórus teszi emelkedettebbé, színesebbé ünnepélyeinket, az iskolai szentmiséket, tagjai közé szeretettel várjuk a tehetséges énekeseket. Sportolási lehetőségként futball, atlétika, kosárlabda, szertorna, kötélugrás, vívásedzéseket kínálunk. Mindehhez adottak a feltételek: tornacsarnok, tornaterem, vívócsarnok.

Szabadidős programként többnapos erdei iskolát, hétvégi fakultatív kirándulásokat, családos pikniket, sítábort, hittantábort, tornatábort, vándortáborokat szerveznek kollégáink. Kikapcsolódásra és közösségteremtő alkalmakra nyújt kiváló lehetőséget a botfai Mindszenty Ifjúsági Ház, melyet szintén a Notre Dame Rend működtet. Osztályaink ingyenesen igénybe vehetik ezt a nagyszerű szálláslehetőséget, szívesen töltenek el ott egy-egy élményekben gazdag hétvégét.

Az általános iskola nyolcadik osztályának elvégzése után - jó tanulmányi eredmény esetén - felvételi vizsga nélkül biztosított diákjaink számára a gimnáziumunkban való továbbtanulás. Középiskolai osztályainkban emelt óraszámú angol, német, francia és orosz nyelvi képzés folyik. A francia nyelvi tagozat munkáját a fenntartó Notre Dame Rend franciaországi kapcsolatai segítik, többféle cserekapcsolat működik, külföldi tanulmányutakra is adódik lehetőség. Vidéki középiskolás tanulóink számára családias légkört biztosít a 2001 őszén megnyílt, nemrég felújított, modern kollégiumunk.

 

A lelkiség áthatja keresztény iskolánk mindennapi életét, nevelési rendszerünk alapját képezi. Az evangéliumi tanítás életre váltása az, ami biztos hátteret teremt az eredményes oktató-nevelő munkához. A fenntartó Notre Dame Rend nővérei és az intézmény működését segítő Szent Kereszt Templomigazgatóság iskolalelkészének állandó jelenléte a diákok, szülők, pedagógusok és munkatársak lelki gondozását, hitben való fejlődését szolgálja.  Heti 2 órában, órarendi keretben hittanoktatás folyik. Más felekezetű tanulóink számára a hit- és erkölcstan órákat az evangélikus és református lelkészek helyben tartják. Minden hónapban egyszer, illetve egyházi ünnepeken iskolai szentmisét tartunk a kápolnában. Felkészítjük diákjainkat a beavató szentségek felvételére, havonta elvégezhetik szentgyónásukat. Számos lelkiségi program veszi körül az itt tanuló diákokat: lelkigyakorlatokat, témanapokat, zarándoklatokat, a nyári szünidőben hittantábort, a nagyobbaknak különböző lelkiségi táborokat szervezünk.

Célunk, hogy fiataljaink az iskola falai közt második otthonra, biztonságot jelentő légkörre találjanak, ahol megtapasztalhatják és gyakorolhatják a szeretet kultúráját: Tégy annyi jót, amennyit tudsz, és vigyázz, hogy senkinek se árts! (Fourier Szent Péter)