BME szakvizsga
BME nyelvvizsga
Kréta Facebook Gmail
8900 Zalaegerszeg, Zárda utca 25.
Notre Dame Rend
Mindszenty Iskola
Mindszenty József Általános Iskola
Gimnázium és Kollégium
Zalaegerszeg
 • Történetünk
Történetünk Megosztás
 • 1905
 • 1908
 • 1928
 • 1929
 • 1948
 • 1949
 • 1950
 • 1992
 • 1993
 • 1994
 • 1995
 • 1997
 • 1998
 • 1999
 • 2000
 • 2001
 • 2003
 • 2004
 • 2007
 • 2012
 • 2013
 • 2014
 • 2015
 • 2018
 • 2019
 • 2020
 • 2021
 • 1905

  Mattaincourt-ból kényszerűségből Zsámbékra menekül Leré Mária Margit anya, a Notre Dame Rendház főnöknője nyolc társnőjével együtt.

 • 1908

  A Notre Dame nővérek Prohászka Ottokár püspök segítségével Törökbálinton telepedtek le és leányiskolát alapítottak.

 • 1928. június 17.1928. június 17.1928. június 17.

  Klebelsberg Kuno vallás- és közoktatásügyi miniszter elhelyezi a réztokot a zalaegerszegi Notre Dame Rendház és iskola épületének alapkövében.

  Pehm József apátplébános megáldja az épülő rendház és intézmény alapkövét.

 • 1928 – 1929 között1928 – 1929 között1928 – 1929 között

  Jánkahegy tövében Csáky István gróf építészmérnök tervei alapján épül a Notre Dame nővérek zárdája és iskolája.

  Az első Veni Sancte a már felépült zalaegerszegi Notre Dame iskolában, melyben katolikus elemi és polgári leányiskola, valamint tanítónőképző kezdte meg áldásos munkáját.

  Dr. Serédi Jusztinián hercegprímás felszenteli a Notre Dame Zárda rendházát és a kápolnát, mely Jézus Szíve tiszteletére épült.

  Dr. Serédi Jusztinián hercegprímás megáldja a Notre Dame Rend zárdaiskoláját és az internátust.

 • 1948. június 13.

  Az iskola és az internátus államosítása

 • 1949. november 26.

  A klauzúra és a kápolna államosítása

 • 1950. június 17.

  A Notre Dame Rendház államosításának végrehajtása, a rend feloszlatása, a nővérek internálása.

 • 1992. augusztus 25.1992. augusztus 25.

  A Notre Dame Rend visszakapta zalaegerszegi ingatlanának egyharmad részét, majd elindultak a felújítási munkálatok.

 • 1993. augusztus 28.1993. augusztus 28.

  A „megnyesett fa kizöldült …” Az első tanévnyitó a Mindszenty József Általános Iskolában, melyet Dr. Konkoly István megyéspüspök áldott meg. Az első három évfolyam indulásával 133 diák kezdte meg tanulmányait öt osztályban.

  Stephan Marie CND generális anya és Habsburg Mihály főherceg egy-egy olajfát ültettek el az intézmény kertjében a történelmi esemény emlékezetére.

 • 1994. február 2.

  Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén szentelte fel dr. Konkoly István püspök atya a tölgyfából faragott új oltárt, mely Balogh Tamás fafaragó munkája.

 • 1995. január 30.

  Kurucz Mária Katalin CND rendfőnöknő meghívására Dr. Habsburg Ottó, a Páneurópai Unió elnöke és fia, Habsburg György főherceg meglátogatta iskolánkat.

 • 1997. december 7. 1997. december 7.

  A Notre Dame Rend alapításának 400. évfordulóját ünnepelték szentmise keretében a nővérek, a diákok és az iskola dolgozói.

 • 1998-1999

  A hatodik tanév, melyet Kurucz Mária Katalin CND rendfőnöknő a készülődés évének nevezett: készültünk az első ballagási ünnepélyre, az első iskolai bérmálásra, a gimnázium indítására és az épület teljes birtokbavételére.

 • 1999. szeptember 1.

  A Notre Dame nővérek intézménye gimnáziumi képzéssel bővült, ezentúl: Mindszenty József Általános Iskola és Gimnázium.

  Hálaadó szentmise és ünnepség a Notre Dame Rend zalaegerszegi letelepedésének 70. évfordulója alkalmából.

 • 2000. június 30. 2000. június 30. 2000. június 30.

  A Notre Dame Rend birtokba vehette a teljes épületegyüttest, melynek tulajdonjogát már 1998. június 7-én visszakapta.

  Dr. Konkoly István megyéspüspök megáldotta a kápolna felújított színes üvegablakait és a kibontott karzatot. Az üvegablakok terveit Budaházi Tibor művésztanár készítette, az ólomüveg ablakok Mohai Attila üvegműhelyében nyerték el végső formájukat.

  Vívóterem avatása, melyen Szekeres Pál, az Ifjúsági és Sportminisztérium államtitkára is jelen volt, aki egy dísztőrt hozott ajándékul. Az ünnepség végén Kirner Zoltán atya áldotta meg a termet.

 • 2001. szeptember 16. 2001. szeptember 16. 2001. szeptember 16.

  Intézményünk kollégiummal bővült, melynek az első évben 18 lakója volt. Ezentúl családias légkörben tanulhatnak itt azon gimnazistáink, akik távolabbi településekről érkeztek.

 • 2003. április 7.2003. április 7.

  A Mindszenty József Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium fennállásának 10. évfordulója. A hálaadó szentmisét Dr. Márfi Gyula veszprémi érsek és Dr. Konkoly István szombathelyi püspök mutatta be. A diákok Blaskó Mária: A gyönyörűség kapuja c. színdarabot adták elő.

 • 2004. december 10.

  Magyarországra történt letelepedésük 100., zalaegerszegi iskolájuk megnyitásának 75. évfordulóját ünnepelte a Notre Dame Rend. Hálaadó szentmisét celebrált dr. Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek. Az eseményen a Rend hazai és franciaországi képviselői, dr. Konkoly István megyés főpásztor, a katolikus egyház meghívott papjai, egykori diákok, támogatók, az iskola tanulói és dolgozói vettek részt.

 • 2007. október 16. 2007. október 16.

  Dr. Veres András megyéspüspök megáldotta az iskola kertjében újjáépült Lourdes-i barlangot és a Szűzanya szobrot. Az államosítást követően megsemmisült régi barlang helyett gyermekek kezdeményezésére készült el Pelényi Gyula építészmérnök tervei alapján az új grotta. A benne elhelyezett Mária szobor Rómából érkezett, melynek árát a kezdeményező osztály gyűjtötte össze.

 • 2012. május 11.

  Mindszenty József születésének 120. évfordulóján Mindszenty emlékmise volt a Mária Magdolna Plébániatemplomban, melyen a zalaegerszegi híveken kívül iskolánk tanulói, köztük 120 ministráns vett rész. Délután iskolánk kápolnája adott otthont az ünnepi közgyűlésnek.

 • 2013. augusztus 282013. augusztus 28

  2013. augusztus 28-án ünnepelte iskolánk fennállásának 20. évfordulóját. A jubileumi tanév ünnepi Veni Sancte-val vette kezdetét. E napon áldotta meg Dr. Veres András megyéspüspök a kápolna új orgonáját.

 • 2014. március 25.

  Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén, Mindszenty bíboros püspökké szentelésének 70. évfordulóján iskolánkat ünnepélyes szentmise keretében felajánlottuk a Szűzanyának, az ő anyai pártfogására bíztuk. Azóta minden évben megújítjuk felajánlásunkat.

  Egy korszerű és minden biztonsági előírásnak megfelelő játszóteret avattunk fel az iskola északi udvarán, melyet a kisiskolások azonnal birtokba is vettek.

 • 2015. március 28.2015. március 28.

  Iskolánk adott helyt a Szombathelyi Egyházmegye Ifjúsági találkozójának, melyen a szerzetesrendek láttak vendégül sok száz fiatalt. A házigazda szerepét ez alkalommal a Notre Dame Rend nővérei vállalták magukra.

  A KEOP-5.5.O/A /12-2013-0042 energetikai pályázat keretében megújult épületünk teljes külső homlokzata. Megtörtént a hőszigetelés, a nyílászásók cseréje és az épület külső festése, valamint a fűtés korszerűsítése. E napon került sor az átadási ünnepségre, megáldásra.

 • 2018. június 7.2018. június 7.

  Az EFOP-4.1.1-15-2016-00006 pályázati forrásból felújított belső udvar, a kollégium és a sportudvar átadási ünnepsége. Dr. Székely János szombathelyi megyéspüspök, Françoise Debeaupte CND a rend elöljárója és Vigh László országgyűlési képviselő, miniszteri biztos a gyerekekkel együtt birtokba vette az új sportudvart.

  A Szent Kereszt kápolnát Dr. Székely János megyéspüspök terület nélküli plébániai rangra emelte, létrejött a Szent Kereszt Templomigazgatóság és megalakult az Iskolalelkészség Dr. Kürnyek Róbert pasztorális helynök, iskolalelkész vezetésével.

 • 2019. május 11.2019. május 11.2019. május 11.2019. május 11.2019. május 11.

  Pro Urbe Zalaegerszeg díjban részesült a Notre Dame Női Kanonok- és Tanítórend. Dr. Kövér László, az Országgyűlés elnöke és Balaicz Zoltán polgármester adta át a Pro Urbe Zalaegerszeg kitüntető címet Zalaegerszeg Megyei Jogú Város önkormányzata dísztermében, a város napja alkalmából tartott ünnepi közgyűlésen.
    Számos magasrangú vendég jelenlétében Stróber László apátplébános megáldotta az épülő Mindszenty sportközpont időkapszuláját. Az alapkőben elhelyezett dokumentum bemutatja, hogy a sportlétesítmény egy tornacsarnokot és egy olyan korszerű vívótermet foglal magában, melynek felszereltsége fogyatékkal élők fogadására is alkalmas.
      2019. október 8. A Notre Dame Női Kanonok- és Tanítórend zalaegerszegi letelepedésének 90. évfordulója. A hálaadó szentmisét Dr. Székely János megyéspüspök mutatta be. Michael August Blume SVD apostoli nuncius megáldotta az épülő sportközpont alapkövét.

 • 2020. március 21.

  A COVID 19 világjárvány kezdetén különleges körmenetben kértük az Eucharisztiában jelenlévő Jézust, hogy áldja és óvja meg az e falak között tanuló diákokat, családjaikat, az itt dolgozókat. A Dr. Kürnyek Róbert iskolalelkész által vezetett, az épületet körbejáró körmeneten – a kijárási korlátozás miatt - a Notre Dame nővérek, köztük két vietnámi nővér, az iskola vezetése és lelkipásztori kisegítők vettek rész.

 • 2021. május 27.

  Dr. Udvardy György veszprémi érsek által celebrált háladó szentmisét követően Dr. Székely János szombathelyi megyéspüspök megáldotta a Notre Dame Rend legkorszerűbb berendezésekkel felszerelt, impozáns Mindszenty Sportközpontját.

  2020-2021-ben új épületszárny épül Darabos Géza építészmérnök tervei alapján.