BME szakvizsga
BME nyelvvizsga
Kréta Facebook Gmail
8900 Zalaegerszeg, Zárda utca 25.
Notre Dame Rend
Mindszenty Iskola
Mindszenty József Általános Iskola
Gimnázium és Kollégium
Zalaegerszeg
Általános Iskola Megosztás

Iskolánk történelmi múltjáról

A zalaegerszegi Mindszenty iskola a Notre Dame Női Kanonok- és Tanítórend fenntartásában működik. A kezdetekhez több mint 400 évre kell visszatekintenünk. A 16. század végén, a lotharingiai Mattaincourban Fourier Szent Péter és Boldog Alix Le Clerc alapította e női szerzetesrendet kifejezetten leányok nevelésére, tanítására. Sajátos és nagyon korszerű nevelési elveket tűztek ki, melyek a mai napig időtállóak.
A Notre Dame szellemiség 1905-ben érkezett Magyarországra, amikor is Franciaországban feloszlatták a szerzetesrendeket, lefoglalták iskoláikat. A mattaincourt-i rendház főnöknője nyolc szerzetes társnőjével együtt Magyarországon, Zsámbékon talált menedéket. Végül Törökbálinton telepedtek le, itt alapítottak iskolát leányok számára. Mind a rendtagok, mind a növendékek száma egyre gyarapodott, nagyon magas színvonalú volt a képzés, a nevelés.
Mintegy húsz évvel később Mindszenty Phem József, a fiatal zalaegerszegi plébános Zalaegerszegre hívta a Notre Dame nővéreket, hogy iskolájukkal gondoskodjanak a leányifjúság méltó neveléséről. 1929-ben szentelték fel a Notre Dame nővérek rendházát és iskoláját. A leányokat nevelő intézmény 1929-1948-ig működött a nővérek irányítása alatt. Elemi, polgári iskola, líceum, tanítóképző intézet és internátus alkotta e komplex intézményt. A nővérek lelkes munkája meghozta gyümölcsét, iskolájuk kiváló hírnévnek örvendett. A virágzó zárdaiskola lelki halálát jelentette az államosítás, majd 1950-ben a nővérek internálása.
A feloszlatott rend nővérei és a számkivetésben élő Mindszenty bíboros imáinak köszönhetően 1993-ban megtörtént a csoda, újraindulhatott Mindszenty József legkedvesebb iskolája. Kezdetben csak az épület egyharmadát kapták vissza a nővérek, de így is elindították az általános iskolát 3 évfolyammal, öt osztállyal. 22 idős nővér költözött vissza a rendházba, akik közül többen is fiatalos lendülettel láttak hozzá az iskolaépítéshez, aktívan részt vettek az iskola életében.
Nem volt kérdés, hogy az iskola Mindszenty József nevét vegye fel, hisz ő volt az intézmény szellemi atyja, 1929-1931 között az elemi iskola igazgatója, 1944-ig, püspökké való kinevezéséig az iskola lelki támasza. Különösen is szívügye volt a katolikus iskola jövője.

Intézményünk napjainkban

Jelenleg 468 általános iskolás, 353 gimnazista (821) és 105 kollégista diákunk van.

Az általános iskola két párhuzamos osztállyal működik, magas, 28-32 fős osztálylétszámokkal, melyben nincs tagozatos oktatás, prioritásaink azonban vannak. Alsó tagozatban elsősorban az alapkészségek megszilárdítását tűztük ki célul. Emellett arra törekszünk, hogy minél tovább megőrizhessék a játékos gyermeki lelkületet, szabadon választhassanak a délután felkínálkozó különféle sport és szabadidős lehetőségekből. Az általános iskola első két évfolyama az alapozás éve. Legfontosabb cél az írás-, olvasás- és a számolási készség biztos elsajátíttatása. Hangoztató-elemző-összetevő módszerű, szótagoltató olvasástanítást alkalmazunk. Tantervünk alapján negyedik osztálytól heti kettő órában, ötödik osztálytól pedig már heti négy órában kerül sor az idegen nyelv oktatására.  Harmadik osztályban idegen nyelvi játékos napközis foglalkozáson valósul meg az idegen nyelv előkészítése szaktanárok segítségével.   A csoportbontásoknak köszönhetően angol, német vagy francia nyelv választható, felső tagozatban pedig az évfolyamonkénti nívócsoportos bontás is megvalósul. Fakultatív jelleggel adott a lehetőség a francia nyelv második idegen nyelvként való tanulására. Negyedik osztálytól a digitális kultúra tantárgy keretében ismerkednek a diákok az online világgal. Intézményünk digitális táblákkal és wifi-hálózattal van felszerelve. A KRÉTA elektronikus napló segítségével a szülők naprakészen tájékozódhatnak gyermekük iskolai teljesítményéről.

Az alsó tagozatban két tanító guruló rendszerben foglalkozik a gyermekekkel, így a délutáni tehetséggondozás könnyebben megvalósítható. Sokféle lehetőséget kínálunk a szabadidő hasznos eltöltésére, különféle sportfoglalkozások közül választhatnak a diákok. Helyben van lehetőségük sakk, néptánc, modern tánc foglalkozásokra. Iskolánk kórusai énekükkel színesítik az iskolai ünnepélyeinket és a szentmiséket. Az énekelni tudó és kedvelő kicsik a Kis Szent Teréz kórusban kamatoztathatják zenei tudásukat.

A tanulási nehézségekkel küzdő tanulók számára rendelkezésre áll gyógypedagógusunk, mellette több alsó tagozatos tanítónk rendelkezik fejlesztőpedagógus képesítéssel.

A felső tagozatban ugyancsak számos lehetőség adott a tehetséggondozásra.  Diákjaink különféle szakköröket választhatnak: matematika, francia és angol nyelv, rajz, újságírás témakörben. Iskolánk énekkara, a Notre Dame kórus teszi emelkedettebbé, színesebbé ünnepélyeinket, az iskolai szentmiséket, tagjai közé szeretettel várjuk a tehetséges énekeseket. Sportolási lehetőségként futball, atlétika, kosárlabda, szertorna, kötélugrás, vívásedzéseket kínálunk. Mindehhez adottak a feltételek: tornacsarnok, tornaterem, vívóterem.

Szabadidős programként többnapos erdei iskolát, hétvégi fakultatív kirándulásokat, családos pikniket, síelést, tornatábort, vándortáborokat szerveznek kollégáink. Kikapcsolódásra és közösségteremtő alkalmakra nyújt kiváló lehetőséget a botfai Mindszenty Ifjúsági Ház, melyet jelenleg szintén a Notre Dame Rend működtet. Osztályaink gyakran igénybe veszik ezt a nagyszerű szálláslehetőséget, szívesen töltenek el ott egy-egy élményekben gazdag hétvégét. (Bővebben: www.botfaihaz.hu/

Az általános iskola nyolcadik osztályának elvégzése után - jó tanulmányi eredmény esetén felvételi vizsga nélkül - biztosított diákjaink számára a gimnáziumunkban való továbbtanulás. Középiskolai osztályainkban emelt óraszámú angol, német, francia és orosz nyelvi képzés folyik. A francia nyelvi tagozat munkáját a fenntartó Notre Dame Rend franciaországi kapcsolatai segítik, többféle cserekapcsolat működik, külföldi tanulmányutakra is adódik lehetőség.

Hitélet az iskolában

A lelkiség áthatja iskolánk mindennapi életét, ez a mi erősségünk. Az evangéliumi tanítás életre váltása az, ami biztos hátteret teremt az eredményes oktató-nevelő munkához. A fenntartó Notre Dame Rend nővérei és az intézmény működését segítő Szent Kereszt Templomigazgatóság iskolalelkészének állandó jelenléte a diákok, szülők, pedagógusok és munkatársak lelki gondozását, hitben való fejlődését szolgálja.  Heti két órában, órarendi keretben folyik a hittanoktatás. Más felekezetű tanulóink számára a hit- és erkölcstan órákat az evangélikus és református lelkészek helyben tartják. Minden első pénteken, kiemelt egyházi ünnepeken iskolai szentmisét tartunk a kápolnában. Felkészítjük diákjainkat a beavató szentségek felvételére, havonta elvégezhetik szentgyónásukat. Számos lelkiségi program veszi körül az itt tanuló diákokat: lelkigyakorlatokat, témanapokat, zarándoklatokat, a nyári szünidőben hittantábort, a nagyobbaknak különböző lelkiségi táborokat szervezünk.

A Notre Dame rend nevelési elveinek egyik alappillére a közösségteremtés. Az osztályközösségeken túlmutatva számos kisközösség működik: külön fiúk, lányok, kollégisták, ifjúsági csoport. 

A rend nevelési elvei a jövőre irányulnak; iskolánk a jövő nemzedékéért munkálkodik, a fiatalokért küzd, hogy rátaláljanak értékeikre, hivatásukra; egy jobb jövőt, a szeretet kultúráját építsék maguknak. Ezt tükrözi az a rövid kis jelmondat, mely irányt mutat az itt dolgozó pedagógusoknak és munkatársaknak:

Egy új világért segítsd felnövekedni!